به نقل از آکاایران: کوچکترین واحد حیاتی پیکره هر موجود زنده را سلول می گوییم. می توان گفت چنانچه بدن موجودات را به یک ساختمان تشبیه کنیم سلول ها به تعبیری آجرهای تشکیل دهنده ی بنا هستند. هر سلول از اجزای مختلفی تشکیل شده است که به طور عمده سیتو پلاسم، غشای سیتوپلاسمی و هسته هستند.

سلول

آکاایران: سلول را واحد عمل و کار در موجودات زنده مینامند. موجودات زنده ممکن است تنها از یک سلول ساخته شده باشند و یا پر سلولی باشند. به طور کلی سلول را واحد حیات نامگذاری کدره اند. لازم است موجودات تک سلولی کلیه امورحیاتی خود را به تنهایی انجام دهند. اما موجودات پر سلولی واجد سلول های تمایز یافته هستند و هر امر تخصصی به عهده گروهی از سلول ها انجام میگیرد که بافت نامیده میشوند. 
از جمله کوچکترین سلول ها میتوان به مایکوپلاسماها اشاره کرد که عامل برخی عفونت های جانوری بوده و کوچکترین آنها حدود 1/0 میکرون اندازه دارند. از بزرگترین سلول ها می توان سلول های ماهیچه اسکلتی پستانداران که تا 12 سانتیمتر طول دارند و سلول های عصبی که تا یک متر هم میرسند اشاره کرد. قطر گلبول های قرمز حدود 7 میکرون و اندازه سلول تخم انسان در حدود 2/0 میلی متر است. 

فـــــرق یک سلول سرطانی با سلول معمولی در این است که سلولهای معمولی بدن انسان همواره در حال رشد هستند ، و هنگامی که به علت فرسودگی از بین رفتند ، یک سلول همانند آن ساخته میشود امّا سلولهای سرطانی با آنها از نظر شکل و ساختمان فرق کلی دارند ، که به ظاهر تشخیص داده نمیشوند ولی زیر میکروسکوپ اختلاف آنها کاملا" مشخص میشود این سلولها همواره ناکامل می مانند ، و هرگز به حد تکامل نمیرسند و آنقدر بر شمارشان افزوده میشود که سلامت بدن را به خطر می اندازند مسلما" وقتی این رشد ناهنجار مرتبا" ادامه یابد و تمام بدن را فرا گیرد سلولهای معمولی بدن از رشد و فعالیت باز می مانند و مریض و به مرگ تهدید میشود.

 کســــی تا به امروز به درستی نمی داند که علت سرطان چیست! امّا یکی از عوامل آن عفونت بدن با بعضی از ویروسهاست عجیب اینکه سلولهای زنده سرطان فقط در اشخاص مبتلا به سرطان رشد میکنند و اگر آنها را به افراد سالم تزریق کنند ، رشد و ازدیاد خود را از دست میدهند و در اندک مدتی نابود می گردند.

گردآوری: بخش سلامت آکاایران