تری فلوریدین در درمان التهاب بافت پوششی ملتحمه از نوع اولیه و نیز التهاب عود کننده بافت پوششی قرنیه و ملتحمه ناشی از ویروس تبخال به کار می رود. این دارو ممکن است نزد نوع 1 و 2 بیمارانی که به درمان با آیدوکسوریدین یا ویداراپین پاسخ نمی دهند یا دچارسمیت چشمی یا حساسیت بیش از حد به آیدوکسوریدین می شوند مفید باشد.

مکانیسم اثر تری فلوریدین

این دارو با نفوذ به ساختمان DNA ویروس و مهارکردن آنزیم های تیمیدیلات سنتتاز و DNA پلیمراز موجب مهار ساخت DNA ویروس می گردد.

فارماکوکینتیک تری فلوریدین

به دنبال مصرف موضعی در بافت قرنیه، عنبیه، جسم مژگانی و مشیمیه ملتهب نفوذ می کند و نیمه عمر آن حدود 18-12 دقیقه می باشد.

منع مصرف تری فلوریدین

1. دوره درمان نباید بیش از 21 روز بوده و یا 5-3 روز بعد از بهبودی کامل، ادامه یابد.
2. در صورت مصرف همزمان کورتیکوستروئیدها با این دارو، مصرف تری فلوریدین باید چند روز پس از قطع مصرف استروئید ادامه یابد.
3. در صورت قطع مصرف قبل از بهبودی کامل احتمال عود التهاب قرنیه وجود دارد.

عوارض جانبی تری فلوریدین

احساس ناراحتی درچشم و التهاب پلک ها از عوارض دارو هستند.

دارو های هم گروه تری فلوریدین

Idoxuridine

.

منبع :