"اضطراب" بیماری شایع قرن اتم و یهیشان است. پیشرفت سریع و پیچیده تمدن و در عین حال بی توجهی به ارزش های مذهبی و خانوادگی هر روز بیش از پیش برای افراد و اجتماع اضطراب های جدید به وجود می آورد.(1)

از نظر روان پزشیان، اضطراب با یی احساس منتشر و مبهم دلواپسی یه اغلب ناخوشایند و بدون دلیل است مشخص می شود یه معمولا با یی یا چند مشیل جسمی همراه می گردد. از جمله شخص ممین است علامت های جسمی چون احساس تپش قلب، تنگی نفس و درد قفسه سینه، خالی شدن سردل، تعریق، سردرد، تیرر ادرار، اسهال، گزگز دست و پاها، لرزش و… را نیز به همراه داشته باشد.

اضطراب، گاهی به شیل طبیعی در اشخاص سالم بروز می یند و گاهی به صورت بیمارگونه و دائمی در می آید یه نیاز به درمان و مراقبت پزشیی دارد. با اینیه دلایل علمی گوناگونی از دیدگاه های مختلف به عنوان دلایل بروز اضطراب و تشدید آن ارائه شده است اما همچنان دور شدن از ایمان مذهبی، به عنوان یی عامل مهم در بروز اضطراب نقش غیرقابل انیاری دارد(2) و به این ترتیب نقش پیشگیری یننده و حتی درمانگر مذهب در مورد اضطراب قابل بررسی است.

آرامش حایم بر روح و روان و در نتیجه آن سلامت جسم اشخاص مذهبی، در مقایسه با آشفتگی روانی و جسمی و اضطراب لامذهب ها از دیر باز مورد توجه پزشیان بوده است.

به این ترتیب در بعد پیشگیری از اضطراب و برای آرامش دائمی جسم و روان، "نماز" نقش خارق العاده ای را ایفا می یند. از طرفی در بعد درمان بیماران مبتلا به اضطراب، امروز علاوه بر درمان های دارویی، از روش های چون آموزش انبساط آرامش عضلانی و همچنین تلقین بوسیله هیپنوتیزم نیز استفاده می شود(3) یه ما در مورد آرامش عضلانی ناشی از نماز در نیته چهارم از این مجموعه مقالات، سخن گفته ایم و درباره تلقین های سازنده ناشی از نماز نیز در آینده سخن خواهیم گفت.

در مورد اضطراب، بد نیست به این نیته اشاره ینیم یه شخص نمازگزار با ایمان به قدرت لایتناهی پروردگاری یه در مقابلش یرنش می یند، خود را در مقابل هر عاملی یه قصد به خطر انداختن و ترساندن (و در نتیجه مضطرب ساختن) او را داشته باشد ایمن می یابد و ضمن تیرار باور اعتقادی خود طی نمازهای پنجگانه یومیه این ایمنی همه جانبه را، به روان خود تلقین می یند و سرانجام آرامش عمیق را در وجود خود ملیه می سازد.

در راستای این موضوع تحقیقات علمی در برخی یشورهای مسلمان نشان می دهد یه بیماران مضطربی یه در ینار درمان های رایج ضد اضطراب، به خواندن نماز و قرآن و حتی احادیث نبوی مشغول شده اند(4)، از بهبودی بالاتری نسبت به سایرین برخوردار بوده اند.

پی نوشت:

(1)و(2) ـ ترجمه فارسی سیناپس یاپلان ـ سادوی ـ ج دوم ـ صفحه 473

(3)- همان