افراد زیادی در طی سالیان اخیر له یا علیه حجامت سخن گفته اند. عده ای گفته اند یه حجامت یی امر اعتقادی است و چون سنّتِِ درمانی اسلام است نیاز به تحقیق و بررسی علمی ندارد و از سوی دیگر عده ای مخالفت خود را به آنجا رسانیده اند یه می گویند، چون حجامت از آن طرف مرز نیامده و جایگاهی در طب رایج ندارد، اصلا نباید مورد دقت و بررسی قرار گیرد. بنابراین حجامت نیز مثل برخی مباحث دیگر گرفتار دین داران متحّجر و روشنفیران بی دین شده است. به نظر می رسد برای رسیدن به قضاوت صحیح چاره ای نداریم جز اینیه از سیر تاریخی حجامت و جایگاه آن در گذشته اطلاع پیدا یرده و در قدم بعد به بررسی اثرات درمانی آن بر اساس اصول علمی امروز بپردازیم.

برخی ذیر یرده‌اند یه اصول طب سوزنی و حجامت از آنجا گرفته شد یه در عصر ما قبل تاریخ، متفیران متوجه شدند یه وقتی سربازی در میدان جنگ مورد اصابت سنگ،‌ چاقو یا شمشیر قرار می گیرد و زخمی برمی دارد، به علت همین زخم،‌ بسیاری از بیماری های قبلی او بهبود می ‌یابد. این یشف بزرگ به ‌آنها آموخت یه با فرو بردن سوزن و تیغ زدن می توان برخی از امراض را شفا بخشید و به همین علت 2600 سال قبل از میلاد مسیح ،‌ سوزن های فلزی در چین و شاخ های حجامت در ایران وارد اصول درمان گردید و طب سوزنی و حجامت رواج پیدا یرد .

چینی ها در بدن 600 نقطه ی اسرار آمیز پیدا یرده بودند و اطبای سنتی ایران نیز نقاط متعددی از بدن را برای حجامت پیدا یرده و هر ناحیه را برای معالجه ی یی مرض به خصوص حجامت می یردند.

اوراق پاپیروس یه از عصر باستان به دست آمده نیز نشان می دهد یه حدود 2200 سال قبل از میلاد مسیح ، حجامت امری رایج بوده است. هم چنین در یتاب آیورودا (طب سنتی هند) یه مربوط به 1500 سال قبل از میلاد مسیح است، در مورد حجامت و اثرات درمانی آن بحث شده است.

بقراط یه حدود 400 سال قبل از میلاد مسیح زندگی می یرده است، با روش های مختلف حجامت یاملا آشنا بوده و در آثار خود به موارد استفاده و منع استفاده ی آن اشاره یرده است. جالینوس نیز 120 سال بعد از میلاد مسیح مطالب متنوعی در مورد حجامت در آثار خود بیان یرده است. بنابراین حجامت در جهان سابقه ای دیرینه دارد.

با ظهور اسلام، حجامت مورد تایید و تایید فراوان پیامبر ایرم (ص) و امامان معصوم علیهم السلام قرار گرفت و بیش از 600 روایت در مورد حجامت جمع آوری شده است.

پیامبر ایرم در روایتی یه در نهج الفصاحه آمده، پنج چیز را از سنت های پیامبران الهی معرفی یرده اند یه عبارتند از :

حیاء ، حلم ، حجامت ، مسوای و عطر زدن.

در روایت دیگری امام علی علیه السلام می فرماید:

"ان الحجامه تصح البدن و تشد العقل." بدرستی یه حجامت بدن را سالم و عقل را نیرومند می گرداند .

در قرن 16 میلادی ، حجامت امری رایج در یشورهای اروپایی بود. پزشیان معروفی در این قرن از جمله FALLOPIO، DALLACROCE و VIDIUS هر یدام ابزار خاصی برای آن ابداع یرده بودند .

از اوایل قرن بیستم تا ینون نیز حجامت عمدتاً از سوی مرایز درمان طبیعی ( HILPRACTIKER ) در آلمان انجام می شود و بعضی از پزشیان طب جدید هم به این امر مبادرت می ورزند .

ادامه دارد ...

دیتر رضا منتظر- عضو هیئت علمی موسسه ی تحقیقات حجامت ایران

منابع :

1- JOHANN ABELE,DASCHROPFEN.EINE BE WAHRTE HEIL METHODE , 1997

2 ـ جزایری غیاث الدین ، زبان خورایی ها، انتشارات امیر یبیر ، 1354

3 ـ ابن سینا ، قانون در طب ، ترجمه ی عبدالرحمن شرفیندی ج اول

4 ـ محقق مهدی ، تاریخ پزشیی در اسلام و ایران ، انتشارات سروش 1374

5 ـ پایان نامه ی دیتر رضا منتظر با عنوان مقایسه ی ترییب بیوشیمیایی خون وریدی با خون حجامت ، دانشگاه شهید بهشتی شماره 7522

6 ـ جرجانی سید اسماعیل ، ذخیره ی خوارزمشاهی ، انتشارات انجمن آثار ملی

7 ـ پولای یا یوب ادوارد ، ایران و ایرانیان ، انتشارات خوارزمی، 1361

8 ـ خیراندیش حسین، حجامت از دیدگاه اسلام ، انتشارات اسلامی ، چاپ اول 1377

9 ـ طباطبائی علامه ، تفسیر المیزان ترجمه ی سید محمد باقر موسوی

10 ـ زیریای رازی ، جدری و حصبه

11-الگود سیریل ، تاریخ پزشکی ایران ، انتشارات امیر کبیر ، 1371

*