امام علی(ع) فرموده اند: قبل از خوردن بگذارید غذا سرد شود. روزی غذایی را برای رسول خدا آورند، فرمودند: بگذارید تا سرد شود زیرا خدا آتش را بعنوان غذای ما قرار نداده وغذای سرد برکت دارد.

همچنین پیامبر از دمیدن ( فوت کردن) در غذاها نهی می فرمود.

حضرت امیرالمومنین می فرمایند:

اگر کسی می خواهد که با خوردن غذا، دچار ناراحتی یا مشکلی نشود تا گرسنه نشده است چیزی نخورد و قبل از شروع خوردن غذا بسم الله الرحمن الرحیم بگوید و تا سیر نشده است، دست از خوردن بکشد .
طبق احادیث و روایات، موقع غذا خوردن بایستی :
1- لقمه را کوچک برداشت( به مقدار کم درهر قاشق غذا خورد).

2- غذا را کاملاً جوید.

3- موقع خوردن به صورت دیگران نگاه نکرد.

4- غذای خیلی داغ نخورد.

5- در غذا فوت نکرد، بلکه بگذاریم سرد شود.

6- با چاقو، نان را تکه نکرد.

7- سر سفره، دست خود را جلوی دیگران دراز نکرد ( از جلوی دیگران چیزی برنداشت).

8- ابتدای غذا خوردن بسم الله الرحمن الرحیم گفت.

9- بعد از گرسنه شدن غذا خورد.

10- قبل از سیر شدن ، دست از خوردن کشید.
تبیان

حضرت امیرالمومنین می فرمایند:

اگر کسی می خواهد که با خوردن غذا، دچار ناراحتی یا مشکلی نشود تا گرسنه نشده است چیزی نخورد و قبل از شروع خوردن غذا بسم الله الرحمن الرحیم بگوید و تا سیر نشده است، دست از خوردن بکشد .
طبق احادیث و روایات، موقع غذا خوردن بایستی :
1- لقمه را کوچک برداشت( به مقدار کم درهر قاشق غذا خورد).

2- غذا را کاملاً جوید.

3- موقع خوردن به صورت دیگران نگاه نکرد.

4- غذای خیلی داغ نخورد.

5- در غذا فوت نکرد، بلکه بگذاریم سرد شود.

6- با چاقو، نان را تکه نکرد.

7- سر سفره، دست خود را جلوی دیگران دراز نکرد ( از جلوی دیگران چیزی برنداشت).

8- ابتدای غذا خوردن بسم الله الرحمن الرحیم گفت.

9- بعد از گرسنه شدن غذا خورد.

10- قبل از سیر شدن ، دست از خوردن کشید.
تبیان