سرویس زناشویی آکا ایران - بخش دوران سالمندی:

مجموعهدورانسالمندی

گروهدرمانییکیازمهم ترینروش هایدرمانبیماریافسردگیدردورانسالمندیمیباشد

 

افسردگییکیازمهم تریندلایلکاهشکیفیتزندگیدرسالمنداناستودراینسنینآمارابتلابهافسردگیهمدرخانم هاوهمدرآقایانسالمندافزایشمی یابدافسردگیدرپیریبسادگیمتوقفنمی شودامابابابرخیمراقبتهایویژهوپیرویازاصولزندگیسالممی توانبرآنغلبهکرد

افسردگیدرسالمندانمی تواندبهعلتبروزهریکازاتفاق هایناگوارزیردرزندگیشروعشود

 

اینگونهاتفاق هااصلیترینعللبروزافسردگیدرسالمنداناست
ازدستدادنعزیزانبهخصوصهمسریایکیازفرزندان
ازدستدادنسلامتیجسمی
نزدیکشدنبهمرگوشروعفرایندزوالفرد

ازدستدادنسلامتییکیازعزیزان
انزواوتنهایی به دلیلکاهشروابطاجتماعیومشکلاتجسمی
از دست دادنانگیزهوهدف،احساسبی هویتیوبی هدفیبه دلیلبازنشستگیویامحدودیت هایفیزیکیدرانجامفعالیت ها
مشکلاتجسمی وبیماری هاییکهموجبافسردگیسالمندانمی شوند؛ازجملهمشکلاتقلبی،کم کاریتیروئید،کمبودویتامین۱۲،اسیدفولیک،آلزایمر،پارکینسون،دیابت،لوپوسوبیماریسرطاناشارهکرد
مصرفداروهاییمانندداروهـــایاستروئیــدیوهورمونی،داروهایبیمارانمبتلابهآرتروز،داروهایپایینآورندهفشارخون،داروهایتجویزیبیمارانقلبی،داروهایبیمارانمبتلابهسرطانوحتیمسکن هامی توانندباعثتحریکافسردگیشوند
ترسواضطراب ،وحشتازمرگونگرانیبهخاطرمشکلاتمالیویاجسمی

علائمونشانه هایافسردگیسالمندان
احساسپوچی،اندوهواضطراب،خستگیوعدمانرژی،ازدسترفتنعلاقهولذتدراعمالروزمره،بروزمشکلاتخوابازجملهبیدارشدنازخوابدرصبحخیلیزود،مشکلاتتغذیهووزن،خارشیادردبدنکهبهبودنیابد،دشواریدرتمرکزیاتصمیمگیری،احساسترسازآینده،احساسگناه،بی پناهیوناخوشی،افکارمرگوخودکشیوتلاشبرایخودکشیازجملهعلائمیهستندکهاگرهرکدامبیشاز۲هفتهباقیبماندنشاندهندهافسردگیهستندوحتمابایدبهپزشکمراجعهشود

بایددقتداشتهباشیمافکارمرگوخودکشیازعلایمشایعافسردگیدراینسنیناستکهدرسالمندانباتفاوتدرعلایمخلقهمراهاست

تنهاییاصلیتریندلیلافسردگی
انزوایاتنهایییکیازاصلیتریندلایلافسردگیدراینسنیناستازآنجاکهتنهاییباعثکاهشروابطاجتماعیمی شود،یکیازمهم ترینزمینهسازهایافسردگیدردورانسالمندیاستافرادسالمندبهدلیلازدستدادنانگیزهوهدفکهبهاحساسبی هویتیهممنجرمی شود،افسردگیشانروزبهروزتشدیدمی شودتاحدیکهترجیحمی دهندباهیچیکازنزدیکانشانرفتوآمدینداشتهباشندوهمینامرباعثمی شوداینافرادروزبهروزمنزوی ترشوند

 

باشید

انزوایاتنهایییکیازاصلیتریندلایلافسردگیدردورانسالمندیاست

 

تشخیصافسردگیدرسالمندان
علائمزیرمی توانندنشاندهندهابتلایسالمندانبهافسردگیباشد
غمواندوهمداومکهبارخدادنرویدادهایخوشحالکنندهنیزبهبودنمی یابند
عدمعلاقهبهانجامفعالیت هاوکارهاییکهقبلاازآن هالذتمی برده اند
ازدستدادنعلاقهبهمعاشرتوارتباطبادوستانوبرقراریروابطاجتماعی
احساسگناهوسرزنشکردنخود
بدبینیشدیدبهآینده
فکرکردنبهخودکشیوحرفزدندرموردتمایلبهمردنویااقدامبهخودکشی

بهیادداشتهباشیدکهحرفزدنویافکرکردنبهخودکشیدراینسنینبسیارخطرناکاستوبایدبرایرفعآنبهسرعتاقدامشود

درکمسائلروانیوعاطفیافرادسالمندنیازمندکسبآگاهی،مطالعهودریافتآموزش هایلازماستدردرمانیاجلوگیریازتشدیدافسردگیجلبمشارکتخانوادهویادوستاننزدیکفردسالخوردهدارایاهمیتبسیاریاستشخصمبتلابهدلیلکاهشیاقطعحمایتنزدیکان،عزتنفسخودراازدستدادهوامیدشرابرایتداومزندگیازدستمی دهدبنابراینرفتارمحبت آمیزمراقبینازاثربخشیلازمبرخوردارخواهدبود

پیونددادنفردسالمندباجنبه هایمثبتزندگیویکهدرگذشتهازآنبهره مندبودهمی تواندشناختاورابهجهانپیرامونواطرافیانتغییردهدهمچنینگروهدرمانییکیازمهم ترینروش هاییاستکهدردرمانبیماریافسردگیدراینسنینمورداستفادهقرارمی گیردانجاممشاوره هایگروهیباعثمی شودبیانآزادانهاحساساتوافکاربرایسالمندانفراهمگردد

بهطورکلیروش هایزیررامی توانبرایکمکبهرفعافسردگیفردسالمندپیشنهادداد

۱بیرونآمدنازخانهمی توانبهپارکرفت،ناهاررابادوستانمیلکردقدمزد،فعالیت هایهنریکرد،فیلمدیدو

۲کاهشزمان هایتنهاییبادیگراندرارتباطباشیدواگرقادربهحرکتنیستیدازکسانیکهدوستشانداریددعوتکنیدتابهدیدنتانبیایندویاباتلفنباآن هادرتماسباشیدبیرونرفتنگروهی ،ملاقاتبادوستانوآشنایان ،رفتنبهاجتماعاتوگروه هایهمسالانمی تواندفردسالمندرادرمقابلهباتنهاییوانزوایاریدهد

۳ کمکداوطلبانهبهدیگرانکمکبهدیگرانیکیازبهترینراه هایبه دست آوردنارزشواحتراموکسبآرامشدرایندوراناست

۴یادگیریمهارتیجدیدبه دنبالفعالیت هاییبرویدکههمیشهآرزویانجامآنراداشتهوقادرباشدخلاقیتشماراشکوفاسازد

۵ورزشاگربیماروناتوانهستیدراه هایبسیاریوجودداردتاقدرتبدنیخودرابالاببریدحتیرویصندلیوویلچر

۶مصرفوعده هایغذاییسالمیکرژیمغذاییناسالمباعثتشدیدافسردگیمی شود بنابراینسعیکنیدرژیمغذاییتانمملوازسبزیجات ،میوه ،حبوباتوپروتئینکافیباشد

۷درمانداروییمؤثرمعاینهپزشکیمی تواندنشاندهدکهنیازبهاستفادهازداروداریدیانهدرصورتنیاز،داروهایضدافسردگیمی تواننددربازگرداندنتعادلبههدایت کننده هایعصبیمفیدباشند

عدمتشخیصبموقعافسردگیرونددرمانبیماریجسمیرابهتأخیرمی اندازدوافتعملکرداجتماعی،محدودیتورنجفراواندرارتباطاتاجتماعیودر نهایتوخیمشدنبیماریجسمیسالمندازعوارضتأخیردردرمانافسردگیاست

همچنیندربرخیکشورهامسئلهخودکشیدرسالمندانافسردهجدی ترازجوانانمبتلابهافسردگیبروزمی کند

بایدتوجهداشتکهگیجییامشکلاتتوجهکهتوسطبیماریافسردگیایجادمی شوددربرخیازمواردشبیهعلائمبیماریآلزایمریاسایربیماری هایمغزیخودرانشانمی دهدهمچنینتغییراتخلقیوعلائمافسردگیهمچنینمی توانندتوسطداروهاییکهافرادسالمندبرایدرمانفشارخونبالایابیماری هایقلبیدریافتمی کنندایجادشودپسلازماستهریکازمواردرادرصورتمشاهدهباپزشکمتخصصدرمیانبگذارید

 

منبعسلامتآنلاین

 منبع :