سرویس زناشویی آکا ایران - بخش دوران سالمندی:

مجموعهدورانسالمندی

بایدیادبگیریددورانبازنشستگیراچطورمفید،دوستداشتنی،لذتبخشوآرامشبخشزندگیکنید

 

بازنشستگییکیازدورانمعمولزندگیاست،پسنیازبهآمادهشدنومهارتیابیبرایآنهممثلهمهدورانهاجدیمیشود

 

بازنشستگییکیازدورانمعمولزندگیاست،پسنیازبهآمادهشدنومهارتیابیبرایآنهممثلهمهدورانهاجدیمیشوددراغلبموارددرایندورانخانهنشینیهایمداومزندگیرابهسکونتبدیلکرده،حالآنکهتحرکوشادیتکراریشدنزندگیراکمرنگمیکند


خیلیازافرادازایندورانرنجمیبرندوحتیمیترسندبازنشستهشونداماآیاواقعادورانبازنشستگیترسناکومنفوراست؟اگراینطوراستپسچرابعضیازافراد،تازهدرایندوراندستبهکارهایجدیدیمیزنندوشکوفامیشوند؟جواباینسوالهاایناستکهشمابایدیادبگیریددورانبازنشستگیراچطورمفید،دوستداشتنی،لذتبخشوآرامشبخشزندگیکنید


شمابازنشستگیراچگونهمیبینید؟
بازنشستگیازآندورههایزندگیاستکهمردمنگاههایمختلفیبهآندارنداز«بازنهادرخانهنشستن»گرفتهتا«همچونپرندهبازکهحالانشسته»؛بازراکهمیشناسید؟همانپرندهمعروفایرانیهاکهدائممیگویندکبوترباکبوتر،بازبابازاینیعنیبعضیهابایکجملهمعروفازهماناولخودراخانهنشینمیکنندیابهخودشاناسمپرندهایرامیدهندکهکمیبایدبنشیندتااحتمالادوبارهپروازکندپسدرنخستینقدمباخودتانفکرکنیدبازنشستگیبرایشماچهتعریفیدارد؟


یکتعبیراشتباهازسالمندی
بازنشستگیدرتمامکشورهاوجودداردبدتریننوعتعبیرهایرایجازبازنشستگیکهخطرروحیوجسمیبرایصاحبشدارد،فکرهاییاستکهمیگوینددیگردورانکاروسودمندیامتمامشداینگروهچونزندگیرافقطکارکردنمیدانند،بازنشستگیراهمکابوسمیدانندبرخیدیگرخودشانراباکارشانتعریفمیکنندوبازنشستگیرابیهویتبودنیاعاطلوباطلبودنمعنامیکنندآسیبهاییچونپرخاشگری،افسردگی،ناامیدی،کاهشروابطاجتماعیوخانوادگی،کاهشتوانجسمیبهدنبالکمشدنفعالیتجسمیوذهنیبرخیازتبعاتاینتعریفهایاشتباهازبازنشستگیاست


آمارهانشانمیدهدکهافرادهرچهبدونآمادگیبهدورانبازنشستگیبرسندآنراسختترارزیابیمیکنندودرنتیجهدچارسختیهاوفشارروانیبیشتریهممیشوند

 

باماهمراهشویدتاراهکارهایموثررابررسیکنیم

 

آرزوهایبهزمینمانده
قبلازاینکهبازنشستگیشروعشود،میتوانیدلیستیازآرزوهایبهزمینماندهخودتانراتهیهکنیدکارهاییکهمدتهاستبهخاطرکارمداومتانازآنهابازماندهایدممکناستسفرباخانواده،استراحتبیشتر،راهاندازییکباغچه،کتابخوانی وراهانداختنیککسبوکارجدیدیاحتیدرسخواندندررشتهموردعلاقهتانفکرخوبیبرایروزهایبعدازبازنشستگیباشدیادگیریانواعرشتههایهنری،مهارتهایفنیوحرفهایویاحضوردرفعالیتهایخیریهوداوطلبانهمیتواندبخشیازشروعفعالیتهایجدیدشماباشد


نقشخانواده
بعدازسالهاوقتیپدرومادردریکخانوادهبازنشستهمیشوندشرایطخانوادهتغییرمیکندگذرانبیشتروقتهمسرانوفرزندانهمانقدرکهوابستگیآنهارابههمبیشترمیکند،احتمالایجادچالشراهمدرخانوادهافزایشمیدهدبیشترشدنبخشیازچالشهایخانوادگیدردورانبازنشستگیبهخاطربیشترشدنزمانباهمبودنافراداستامابخشدیگرآنمیتواندازبیبرنامگیهمسرانبرایگذراناوقاتخودودرنتیجهخستگیروحی،عصبانیت،دقتبیشتربهامورزندگیوباشد


شیرینشدندورانبازنشستگیبرایخانوادهنیازبهبرنامهریزی وآگاهیهمهاعضایخانوادهداردهرچهفعالیت،استفادهازورزش،مشورتخواهیوگفتوگوهایخانوادگی،سرگرمیهاوحتیبازیهایدستهجمعیوایجاددغدغههایمفیدوسازندهبرایفردبازنشستهبیشترباشد،وضعیتروحیوبهتبعآنتعاملاتاوبهترخواهدبودخانوادهایکهتادیروزبهخاطرمشغلههایکاریوالدینازکمبودنتعاملاتوباهمبودنمثلسفر،خرید،گفتوگو،کارهایمشترکوگلهمندهستنداینبارفرصتخوبیپیدامیکنندتاازباهمبودنلذتببرند

 

فعالیتهایبدنیراقطعنکنید
فعالیتهایجسمانیموجبتقویتفعالیتروانیمیشودولذادرسراسرزندگیازاهمیتزیادیبرخورداراستواگردردورهجوانیفعالیتبدنیراآغازکنیدوبهآنپایبندباشید،دردورانپیریفوایدبیشتریراازآنبهدستخواهیدآوردلذاازفوایدورزشکردنمیتوانبهتناسباندام،انعطافپذیریبیشتر،بهبودوضعیتتعادل،سرحالبودنواشارهکردسعیکنیدباحفظسلامتیدریکسطحمتعادلومعقول،اززندگیسالمندیخود،حداکثراستفادهولذتراببرید


یادگیریهمیشهتازهاست
یادگیریدلراتازهوروحیهراشادابنگهمیداردبازنشستههایبسیاریترجیحمیدهنددرزمانیکهبهدستآوردهاند،دردورههایدانشگاهی،فنیوحرفهای،حوزهعلمیهوشرکتکنندرفتندراینراه،امیدبهزندگیرابهمیزانقابلتوجهیبالامیبردشماهمحتمااینروشراامتحانکنیدلذتآموختنوکشفکردندرایندورانبسیارشیرینتروجذابترازدورانیاستکهشمادردوراندانشجوییگذراندهاید

 

کاهشدلهرهونگرانیکهمادرتمامبیماریهاست
برایحلایننگرانیابتدابایستیمنابعایجادکنندهآنراپیداکردبرایمثالصحبتکردنراجعبهنگرانییادرمانگریاحتیبیانمسائلدلهرهآوربایکدوستیاهمنشینمیتواندبهکاهشدلهرهونگرانیمنجرشودحتیباکارهاییهمچونقدمزدن،بازیهایورزشیوسرگرمیهایمناسب،فعالیتهایجسمانیورزشیمیتواندبهکسبآرامشکمککند

ارتباطمعنوی
اگرمسائلمعنویوروحانیبهشمااحساسخوبیمیدهدسعیکنیدارتباطخودرابااینموضوعحفظکنیدهرگونهعقایدمعنوییامذهبیکهداریدسعیکنیدتقویتکنیداینهاممکناستکهبهتخفیفتنهایی،افسردگی،اضطرابدرسالمندیکمککندویاحتیعاملدفاعیدربرابرمشکلاتوبیماریروانیازجملهآلزایمرباشندکسانیکهاعتقاداتمذهبیومعنویقویدارندمعمولاًبهتبعآناحساسحمایتوراحتیبیشتریمیکنند

 

بازنشستگی

بازنشستگییکیازدورانمعمولزندگیاستکهنیازبهآمادهشدنومهارتیابیدارد

 

بهرفتوآمدهاادامهدهید
داشتنروابطمحکمباخانوادهودوستانهمیشهحایزاهمیتبودهواستباافزایشسناینروابطاهمیتدوچندانیپیدامیکندمطالعاتنشانمیدهدکهاگرروابطاجتماعیشماضعیفباشدخطرمرگدرشماتاچهاربرابرفردیخواهدبودکهاطرافشپرازکسانیاستکهبهاومهرمیورزندواوهمبهآنهامهرمیورزددرواقعداشتندوستانوخانوادههایقابلاتکایکیمهمترینشاخصهایطولعمروسلامترواناستبهانجامفعالیتهایداوطلبانهدریکمدرسه،کتابخانهیاموسساتخیریهبپردازید


نوههارابهپارکببرید
شمامیتوانیدبهآنهاپیشنهادبدهیدکهچندروزدرهفتهازبچههایآنهانگهداریکنیدباآنهابهپارکبروید؛بااینکارهملحظاتخوبوخوشیرابابچههابودهایدهمنوهعزیزتانراشادکردهایدعلاوهبراینکهحتمامثلتمامدورانزندگیتان،کمکبسیاربزرگیبرایفرزندانخودبودهاید


روابطاجتماعیراحفظکنید
حمایتیکهازروابطاجتماعیبادوستان،خانوادهوهمکارانایجادمیشودبهحفظسلامتروانیکمکمیکندمطالعاتنشاندادهاستدرکسانیکهبااعضایخانواده،خویشاوندانوهمچنینگروههایاجتماعیارتباطخوبیدارند،علائمآلزایمردیرترازکسانیکهگوشهگیروکمارتباطهستندتظاهرمیکندبنابراینتوصیهمیشودکهدرسالمنداناینارتباطراحفظکنندوفعالیتهایداوطلبانهاجتماعیوشرکتدرگروههایمختلفبهاینموضوعکمککنندهاست

نگاهمثبتداشتهباشید
وقتیبایکنقطهنظرمثبتوباتقویتهیجاناتمثبتبهموضوعاتنگاهشودحلمسئلهوتحملمشکلاتآسانترمیشودبرایحفظسلامتیبهخوبیهایدنیافکرکنیدوبافعالیتهاوافرادیکهشماراخوشحالمیکنند،وقتبگذرانید

مغزتانراورزشدهید
زمانیکهفکرمیکنیدعقلوخردکافیدرخوداندوختهاید،ذهنشمابنایناسازگاریمیگذاردوبهتعبیریشمارابهبازیمیگیردمثلاًیادتاننمیآیدماشینتانراکجاپارککردهایدوالبتهکمیازفراموشیهادرسالمندیطبیعیاستفراموشنکنیدشمادارایتجاربواندوختههایفراوانذهنیهستید،بخاطرداشتهباشیدکهمغزشمامانندیکعضلهاستبرایاینکهآنراقوینگهداریدبایدازآناستفادهکنیدراهسالمنگهداشتنذهن،مطالعهدایمیاستلذادرکنسرتها،سخنرانیها،نمایشهایتئاتروسینماشرکتکنید


گردآوریبخشزناشوییآکا ایران
منابع

همشهری

جامجم
دلگرم

 منبع :