در زیر غذاهای مفید در این دوران و مقدار مورد نیاز تعریف شده است:

غلات

غلات

منبع : tebyan.net