آفت دهان هان زخمی سطحی به شکل یک حفره است که د ر روی زبان و یا بخش د رونی لب یا گونه ها ایجاد می شود . حاشیه د ور آفت قرمز است اما مرکز آن سفید رنگ است. معمولاً د رد ناک هستند و غذا خورد ن و یا صحبت کرد ن فرد را مشکل می سازد . ممکن است فرد یک یا بیشتر از یک آفت د اشته باشد . برخلاف تبخال قابل انتقال به فرد د یگر نیست. هر کسی می تواند د چار آفت دهان هان شود ولیکن زنان، نوجوانان، و بزرگسالان جوان با تکرر بیشتری د چار آن می شوند . غالب افراد هرازگاهی به آفت دهان هان د چار شد ه ولی برخی د یگر به طور منظم به آفت دهان هان مبتلا می شوند .

علت آفت دهان چیست؟

علت آفت دهان هان نامشخص است اما بیشتر د ر افراد یک خانواد ه د ید ه می شود بد ین معنا که بروز آفت ها مکرر با تمایلات ژنتیکی مرتبط است. آفت دهان هان مسری و واگیر نیست.
علاوه بر این آفت دهان هان می تواند د ر شرایط زیر ایجاد گرد د :
زمانیکه فرد خسته است و یا د چار استرس است.
برخی زنان د ر زمانیکه د ر سیکل قاعد گی خود قرار د ارند .
د ر هنگام آسیب رساند ن به د هان، مانند گاز گرفتن لب.
ایجاد فشار یا تحریک توسط د ند ان ها.
وجود آلرژی های غذایی. د ریافت برخی غذاها که فرد نسبت به آنها آلرژی د ارد می تواند منجر به ایجاد آفت شود . د ر یک مطالعه کوچک صورت گرفته د ر سال ۱۹۹۱، تست آلرژی غذایی د ر ۲۰ نفر از بیماران مثبت بود . پس از حذف آن د سته از مواد غذایی که افراد شرکت کنند ه نسبت به آنها آلرژی د اشتند ، ۱۸ نفر بهبود معناد اری د ر آفت هایشان ایجاد شد .
د ریافت آب میوه ها و یا نوشید نی هایی که محتوای بالایی از اسید د ارند مانند آب پرتقال.
ضعف سیستم ایمنی.
د ر زمان عد م د ریافت ویتامین ها و مواد معد نی کافی از رژیم غذایی؛ د رواقع کمبود مواد مغذی به ویژه آهن، اسید فولیک، و ویتامین B12 فرد را مستعد ابتلا به آفت های د هانی می کند ؛ ۲۰د رصد از افراد ی که به طور مکرر د چار آفت های د هانی می شوند د چار کمبود ریز مغذی های ذکر شد ه هستند :
آهن د ر جگر، گوشت قرمز، ماکیان، ماهی تن، میگو، جود وسر، لوبیا، عد س، پنیر توفو، و اسفناج یافت می شود .
اسید فولیک د ر حبوبات، مغزها، مارچوبه، آواکاد و، بروکلی، مرکبات، سبزیجات برگ د ار سبز، جگر، ماکیان، و غلات کامل گند م یافت می شود .
ویتامین B12 نیز د ر گوشت قرمز، جگر، ماهی، تخم مرغ، مخمر خوراکی، و برخی غلات غنی شد ه صبحانه یافت می شود .

علائم آفت دهان چیست؟

مهم ترین نشانه آفت دهان هان ایجاد یک زخم سطحی روی زبان و یا د ر قسمت د اخلی لب و گونه ها می باشد . آنها می توانند کوچک یا بزرگ باشند و د ور آنها قرمز بود ه و مرکزی زرد یا سفید د اشته باشند . معمولاً فرد د ر آن واحد چار بیش از یک آفت دهان هانی می شود . غالباً آفت های د هانی با حس سوزش یا خارش شروع می شوند . برخی از آنها ممکن است متورم و د رد ناک باشند و بلعید ن و تکلم را مشکل کنند . آفت های د هان ۷ تا ۱۰ روز باقی می مانند . اشکال خفیف آنها د ر طول ۱ تا ۳ هفته به طور کامل بهبود می یابند اما د ر مورد آفت ها ی د هانی شد ید ممکن است تا ۶ هفته زمان لازم باشد تا از بین بروند . برخی افراد بعد از اینکه آفت اول بهبود یافت د چار آفت بعد ی می شوند . اکثر آفت های د هانی بد ون بر جا گذاشتن جای زخم (اسکار) به طور کامل از بین می روند .

چگونگی تشخیص آفت دهان

چنانچه به د لیل د رد ناشی از زخم های د هانی به پزشک یا د ند انپزشک مراجعه نمایید ، وی با معاینه و مشاهد ه د هان، آفت های د هانی را تشخیص خواهد د اد .

چگونگی درمان آفت دهان

د ر بیشتر موارد نیاز به مراجعه به پزشک نمی باشد . آنها به خود ی خود بهبود می یابند . برخی د رمان های خانگی می توانند د ر تسکین د رد ناشی از آفت دهان هانی موثر واقع شوند :
غذاهایی را انتخاب که نرم بود ه و بلع راحتی د اشته باشند مانند ماست و یا سوپ رقیق. غذاهای خود را به شکل تکه ها و لقمه های کوچکی د ر آورد ه و یا آنها را پوره و له کنید .
مایعات خنک بنوشید. گاهی اوقات تماس مایعات با زخم های آفت می تواند منجر به د رد شود . از نی استفاد ه کنید تا مایعات د ریافتی تماسی با آفت ند اشته باشند . تکه های یخ را روی آفت نگه د ارید تا زمانی که بی حس شود .
با د قت مسواک بزنید طوری که زخم ها تماسی با برس مسواک ند اشته باشند .
د هان خود را با آب نمک شستشو د هید . برای تهیه آب نمک، ۱ قاشق چای خوری (۵ گرم) نمک را را د ر یک لیوان (۲۵۰ میلی لیتر) آب ولرم حل نمایید .
د اروهای بد ون نیاز به نسخه د رمان کنند ه آفت را خرید اری کرد ه، با استفاد ه از یک اسفنج نخی یا پنبه آن را ۳ تا ۴ بار د ر روز روی آفت های د هان قرار د هید .

منبع :