عادات غذایی منجر به کم خونی

 

کمخونیفقرآهنازشایعترینکمخونیهاستبراساسجدیدترینبررسیها،مشخصشدهاست۲۰درصدخانمها،۵۰درصدخانمهایباردارو۳درصدآقایانبهاندازهکافیآهندریافتنمیکنندوهمینامرباعثمیشودکمخونیناشیازکمبوداینمادهمعدنیدرآنهابروزکند

 

البتهبودندرسنینرشد،ابتلابهبیماریهاییمانندکرونوسلیاکوخونریزیهایمکررازعواملیهستندکهزمینهبروزاینمشکلرافراهممیکننداماعادتهایغلطغذایینیزشرایطرابرایابتلابهاینبیماریفراهممیکنندوایندرستهمانچیزیاستکهدراینمطلبمیخواهیمبهآنبپردازیم

 

نوشیدنچایوقهوه
مطالعههانشاندادهاندنوشیدنیهاییمانندچایوقهوهترکیبهایفنولیکدارندکهمانعجذبآهندردستگاهگوارشمیشوندبهعلاوه،درچایترکیبدیگریبهنامتاننوجودداردکهجذباینمادهمعدنیرابهمیزانقابلملاحظهایکاهشمیدهدبهایندلیلتوصیهمیشودبلافاصلهبعدازخوردنموادغذاییحاویآهنیاوعدهغذاییاصلی،ایننوشیدنیهارامیلنکنید

 

زیادهرویدرمصرفلبنیات
حتماباخواندناینعنوانتعجبخواهیدکرداماواقعیتآناستکهکلسیمموجوددرموادغذاییمانندشیر،ماست،دوغوپنیروقتیبامنابعغذاییحاویآهنهمراهشوند،هنگامجذبباآهنموجودرقابتمیکنندوجذباینمادهمعدنیرابهحداقلممکنمیرسانند،بنابراینبهتراستموادغذاییایمانندماستودوغراکهاغلبدرکنارغذاسرومیشوند،باغذاهایگوشتیاینظیرکبابکهمنبععالیآهنهستند،میلنکنیدالبتهاینتوصیهبهکسانیاستکهبیشتردرمعرضکمخونیناشیازفقرآهنهستند؛مانندکودکانونوجوانان،زنانباردارو…

 

مصرفبیشازحدسویا
سویاازموادغذاییایاستکهپروتئینداردواینترکیبمانعجذبآهنمیشودبنابراینمصرفتوامسویابامنابعگوشتی،عادتغذاییغلطیاستکهزمینهکمبوداینمادهمغذیرافراهمخواهدکردالبتهمشابهاینموضوعدرموردغلاتکاملنیزوجودداردزیرااینموادغذایینیزدارای«فیتات»هستندکهاینترکیبنیزمانعجذبآهنمیشودالبتهفراموشنکنیدنانهاییکهخمیرشانباجوششیرینبهعملنمیآید،بلکهطیفرایندتخمیرتهیهمیشوند،مقادیربسیارکمتریفیتاتدارند

 

مصرفبیشازاندازهمنابعاگزالاتی
موادغذاییایماننداسفناج،ریواس،کرفس،هویج،خیاروجعفریترکیبیبهناماسیداگزالیکدارندکهدردستگاهگوارشباعناصردوظرفیتیپیوندمیخوردوازجذبآنهاجلوگیریمیکندبنابراینمصرفگوشت،مرغ،ماهیوتخممرغبهعنوانمنابعآهنباسبزیهاییادشدهشرایطبروزکمخونیرافراهممیکند

 

نخوردنمنابعویتامین
یکیازویتامینهاییکهجذبآهنرادرسیستمگوارشیافزایشمیدهد،ویتامیناستاینمادهمغذیجذبآهنراچندبرابرمیکندبنابراینمصرفمنابعآهن«هم»و«غیرهم»کهشاملانواعگوشت،عدسولوبیاقرمزاست،بامنابعغذاییحاویاینویتامینکهشاملگوجهفرنگی،بروکلی،کلمبروکسلوانواعمرکباتاست،توصیهمیشود

 

منجر

کمخونیفقرآهنازشایعترینکمخونیهاست

 

رژیمهایغذاییگیاهخواری
برخیافرادازخوردنگوشتوسایرموادغذاییبامنشاءحیوانیامتناعمیکنندودرواقعرژیمغذاییشانازنوعگیاهخواریاستوکمتربهسراغانواعگوشتمیروند،بنابراینخطربروزکمبودآهندرآنهابالاست

 

باوجودیکهحذفکاملمنابعآهنودریافتاینمادهمغذیازطریقمکملتوصیهنمیشودامااینافرادچارهایندارندجزمصرفقرصهایآهنتابتوانندتاحدودینیازشانبهاینمادهمغذیراجبرانکنند

 

تغذیهنشدنباشیرمادر
جالباستبدانیدبچههاییکهکموزنهستندیاحتیزودترازموعدبهدنیامیآیند،نیازبهآهنبیشتریدارندوآنهاییکهباشیرمادرتغذیهنمیکنند،بیشازدیگراندرمعرضکمخونیناشیازفقرآهنقراردارندعلتاینموضوعآناستکهبررسیهانشاندادهاندجذبآهنموجوددرشیرمادرراحتترازآهنموجوددرشیرخشکغنیشدهاستبنابراینچهبهترکهبچههاحداقلتا۱سالگیباشیرمادرشانتغذیهشوند

 

نخوردنمیوههایتازه
میوههاییمانندزردآلو،کیوی،پرتقال،لیمووتوتفرنگیازمنابعویتامینهستندکهتوصیهمیشودمرتبآبآنهاباغذایادرمیانوعدههامصرفشود،بنابراینهرنوعبدغذاییومصرفنکردناینموادغذاییمیتواندزمینهسازبروزکمخونیباشد

 

مصرفنکردندانههاومغزها
برخیازاینموادغذاییمانندکنجد،تخمکدوحلواییوفندقمقادیرقابلملاحظهایآهندارندکهنخوردنآنهادرمیانوعدههاومصرفخوراکیهاییکهدردستهتنقلاتقرارمیگیرند،میتواندزمینهسازکمخونیناشیازفقرآهنباشد

 

جالباستبدانیددر۱۰۰گرمکنجد،۱۰میلیگرمآهنودر۱۰۰گرمفندق،۶میلیگرمآهن«غیرهم»وجودداردکهالبتهچرببودنآنهاانرژیفراوانیرابهبدنمیرساندبنابراینکسانیکهاضافهوزندارند،بایددرمصرفاینمنابعغذاییحداعتدالرارعایتکنندروزانهیکقاشقغذاخوریتخمکدویاکنجدبخورندو۷عددفندقزیرااینمقادیر،معادلیکواحدچربیاستو۴۵کیلوکالریانرژیدارد

 

البتهنبایدفراموشکردکهآهناینموادغذایی۲تا۳برابرکمترازمنابعحیوانیقابلجذباستامامیتوانباهمراهکردنمیوههایغنیازویتامین،جذبآنهارانیزافزایشداد

 

نخوردنجگر
جگرازموادغذایی،غنیازویتامینهایگروهبهخصوص۶و۲استوبررسیهانشاندادهاندکمبودآنهاباعثکاهشجذبآهنمیشودالبتهاینموضوعدرموردویتامیننیزصادقاستبنابراینداشتنیکبرنامهغذاییحاویتمامگروههامیتواندازکمبودهایاحتمالیپیشگیریکند
منبعمنبع :