کاهو و اسفناج ها و دسته سبزیجات گل کلمی محل تجمع نیترات ها هستند و گازهای خروجی از موتور دیزل ها که جزو عوامل سرطان زای احتمالی در انسان هستند مولکول های PAh ها را وارد محیط می کند که این مولکول های فعال عامل اصلی ایجاد سرطان ها هستند.

بررسی ها نشان می دهند دود سیگار، گازهای آلوده، “کودهای سمی” و نتیترات ها باعث ته نشین شدن PAHها بر روی برگ های سبزیجاتی مانند کاهو و اسفناج می شوند و انسان ها با مصرف آن ها این مواد را مستقیما وارد بدن خود می کنند.

مراقب سبزیجات آلوده باشید!

نتایج مطالعات نشان می دهند کاهو و کلم ها و دسته سبزیجات صیفی باید سر وقت چیده شوند تا از تجمع این مواد به درون آن ها جلوگیری شود و بهترین قسمت مصرف این سبزیجات تنها برگ آن هاست.

.

منبع : 7ganj.org