سابقه طب سوزنى (ACUPUNCTURE) به کشور چین باز مى گردد. شاید بتوان آن را یکى از قدیمى ترین و در عین حال کاربردى ترین روش هاى طبابت دانست که در حال حاضر در قرن 21 میلادى مورد استفاده قرار مى گیرد.

در اصل اصطلاح ACUPUNCTURE تشریح کننده مجموعه اى از روش ها است که توسط آن نقاطى از بدن براى دریافت نتایج مورد نظر با روش هایى خاص مانند استفاده از سوزن تحریک مى شود. طب سوزنى امروزه با استفاده از فرو کردن سوزن هاى خاصى به درون بدن از طریق پوست توسط دست و یا حتى جریان الکتریسیته انجام مى شود.


طب سوزنى توانایى کاهش و حتى برطرف کردن انواع درد را داشته و مى تواند توانایى هاى قسمت هاى مختلف بدن افراد را بالا ببرد.
سوزن هایى که در این طب از آن استفاده مى شود فلزى هستند و تقریباً به قطر چند تار موى سر مى باشند. بیمارانى که این روش درمان را براى خود انتخاب مى کنند اظهارات متفاوتى دارند، اما در مجموع اغلب آنها بیان مى کنند که هنگام فرو کردن سوزن به بدنشان احساس درد زیادى نمى کنند. معمولاً تجربه و تخصص پزشک معالج در استفاده از سوزن مى تواند میزان درد حاصله را کاهش یا افزایش دهد.

سازمان مدیریت تغذیه و داروى آمریکا (FDA) در سال 1996استفاده از سوزن هاى مخصوص براى این روش درمان را تأیید کرد. این سوزن ها باید استریل باشند و مى توان هر یک از آنها را براى یک و فقط یک بیمار استفاده کرد. همچنین قبل از هر بار استفاده از سوزن ها باید آنها را با الکل یا مواد ضدعفونى کننده تمیز کرد.

امروزه در درمان طب سوزنى ممکن است از جریان الکتریسیته نیز استفاده شود. بسیارى از پزشکان اعتقادى به این نوع از روش طبابت ندارند و برعکس بسیارى دیگر با استناد به آمار به دست آمده از بهبود بیماران این روش را براى معالجه توصیه مى کنند. آزمایش ها نشان مى دهد این روش مى تواند براى کاهش درد پس از جراحى، شیمى درمانى، جراحى هاى دندان و ... بسیار مؤثر واقع شود.

همچنین شواهد بسیارى موجود است که طب سوزنى مى تواند در معالجه بیمارى هایى چون اعتیاد به مواد مخدر ، فعال کردن دوباره ماهیچه هاى تنبل، سردرد، دردهاى مفصلى، انواع آسم و تنگى نفس به عنوان یک راه حل و یا حداقل در کنار درمان دارویى استفاده شود. تحقیقات جدید نشان مى دهد که طب سوزنى توانایى کاهش و حتى برطرف کردن انواع درد را داشته و مى تواند توانایى هاى قسمت هاى مختلف بدن افراد را بالا ببرد.

طب سوزنى چگونه کار مى کند؟

در طب سنتى چین که به TCM به معنى TRADITIONAL CHINESE MEDICINE معروف است، بدن انسان تحت تأثیر دو نیروى مخالف هم به نام هاى یین و ینگ (YIN & YANG) قرار دارد. YIN به صفاتى چون سردى، آرامى و در کل حالت غیر فعال بر مى گردد. در حالى که YANG به صفاتى چون گرمى، هیجان و فعال بودن نسبت داده مى شود.

در این نگرش، سلامت بدن هنگامى حاصل مى شود که میان این دو نیرو تعادل برقرار باشد و عدم تعادل این دو نیرو باعث مى شود که جریان حیاتى در بدن که به QI («چى» تلفظ مى شود) معروف است مختل شود. این جریان از راهها و نقاط خاصى در بدن گذر مى کند. تعداد 12 عدد از این مسیرها و نقاط به عنوان نقاط اصلى و تعداد ? عدد به عنوان نقاط سطح دوم معرفى مى شوند، در مجموع بیش از 2000 نقطه نیز دیگر به آنها متصل است.

اساس طب سوزنى بر تحریک این نقاط استوار است که مى تواند جریان QI در بدن را کنترل نماید. این که مدل چینى ها براى بدن درست است یا خیر جاى بحث دارد اما دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که تحریک این قسمت هاى بدن مى تواند روى وضعیت شیمیایى و عصبى مغز تأثیر بگذارد و در نهایت منجر به عکس العمل هایى مانند کاهش درد، تغییر فشارخون و ... شود و در نهایت سلامت بیمار را منجر شود.

در اصل اصطلاح ACUPUNCTURE تشریح کننده مجموعه اى از روش ها است که توسط آن نقاطى از بدن براى دریافت نتایج مورد نظر با روش هایى خاص مانند استفاده از سوزن تحریک مى شود. طب سوزنى امروزه با استفاده از فرو کردن سوزن هاى خاصى به درون بدن از طریق پوست توسط دست و یا حتى جریان الکتریسیته انجام مى شود.


طب سوزنى توانایى کاهش و حتى برطرف کردن انواع درد را داشته و مى تواند توانایى هاى قسمت هاى مختلف بدن افراد را بالا ببرد.
سوزن هایى که در این طب از آن استفاده مى شود فلزى هستند و تقریباً به قطر چند تار موى سر مى باشند. بیمارانى که این روش درمان را براى خود انتخاب مى کنند اظهارات متفاوتى دارند، اما در مجموع اغلب آنها بیان مى کنند که هنگام فرو کردن سوزن به بدنشان احساس درد زیادى نمى کنند. معمولاً تجربه و تخصص پزشک معالج در استفاده از سوزن مى تواند میزان درد حاصله را کاهش یا افزایش دهد.

سازمان مدیریت تغذیه و داروى آمریکا (FDA) در سال 1996استفاده از سوزن هاى مخصوص براى این روش درمان را تأیید کرد. این سوزن ها باید استریل باشند و مى توان هر یک از آنها را براى یک و فقط یک بیمار استفاده کرد. همچنین قبل از هر بار استفاده از سوزن ها باید آنها را با الکل یا مواد ضدعفونى کننده تمیز کرد.

امروزه در درمان طب سوزنى ممکن است از جریان الکتریسیته نیز استفاده شود. بسیارى از پزشکان اعتقادى به این نوع از روش طبابت ندارند و برعکس بسیارى دیگر با استناد به آمار به دست آمده از بهبود بیماران این روش را براى معالجه توصیه مى کنند. آزمایش ها نشان مى دهد این روش مى تواند براى کاهش درد پس از جراحى، شیمى درمانى، جراحى هاى دندان و ... بسیار مؤثر واقع شود.

همچنین شواهد بسیارى موجود است که طب سوزنى مى تواند در معالجه بیمارى هایى چون اعتیاد به مواد مخدر ، فعال کردن دوباره ماهیچه هاى تنبل، سردرد، دردهاى مفصلى، انواع آسم و تنگى نفس به عنوان یک راه حل و یا حداقل در کنار درمان دارویى استفاده شود. تحقیقات جدید نشان مى دهد که طب سوزنى توانایى کاهش و حتى برطرف کردن انواع درد را داشته و مى تواند توانایى هاى قسمت هاى مختلف بدن افراد را بالا ببرد.

طب سوزنى چگونه کار مى کند؟

در طب سنتى چین که به TCM به معنى TRADITIONAL CHINESE MEDICINE معروف است، بدن انسان تحت تأثیر دو نیروى مخالف هم به نام هاى یین و ینگ (YIN & YANG) قرار دارد. YIN به صفاتى چون سردى، آرامى و در کل حالت غیر فعال بر مى گردد. در حالى که YANG به صفاتى چون گرمى، هیجان و فعال بودن نسبت داده مى شود.

در این نگرش، سلامت بدن هنگامى حاصل مى شود که میان این دو نیرو تعادل برقرار باشد و عدم تعادل این دو نیرو باعث مى شود که جریان حیاتى در بدن که به QI («چى» تلفظ مى شود) معروف است مختل شود. این جریان از راهها و نقاط خاصى در بدن گذر مى کند. تعداد 12 عدد از این مسیرها و نقاط به عنوان نقاط اصلى و تعداد ? عدد به عنوان نقاط سطح دوم معرفى مى شوند، در مجموع بیش از 2000 نقطه نیز دیگر به آنها متصل است.

اساس طب سوزنى بر تحریک این نقاط استوار است که مى تواند جریان QI در بدن را کنترل نماید. این که مدل چینى ها براى بدن درست است یا خیر جاى بحث دارد اما دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که تحریک این قسمت هاى بدن مى تواند روى وضعیت شیمیایى و عصبى مغز تأثیر بگذارد و در نهایت منجر به عکس العمل هایى مانند کاهش درد، تغییر فشارخون و ... شود و در نهایت سلامت بیمار را منجر شود.