اثل ( گزشور - شوره گز )
نحوه استفاده : هم چوبش و هم میوه اش مصرف میشود
خواص : خاکستر چوبش برای جلو گیری از خونریزی اعضاء مفید است و دو و نیم درهم از میوه اش با دو و نیم درهم گل انار فارسی را اگر دو یا سه بار بخورند اسهال را قطع میکند پخته اش همراه با مازو و انار جانشین حبهای جیوه ای و چوب چینی است و قرحه ها و زخمها سفلیس و آکله و نمله(نوعی دانه که به بدن میزند) را بهبود میبخشد
منبع : کتب طب سنتی