طب سنتی باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، چرا که مکتبی پویا و غنی علمی است که بدون داشتن تخصص و پرداختن به آن از نظر قانونی پذیرفته نیست و اثرات برگشت‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

طب سنتی باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، چرا که مکتبی پویا و غنی علمی است که بدون داشتن تخصص و پرداختن به آن از نظر قانونی پذیرفته نیست و اثرات برگشت‌ناپذیری را به دنبال خواهد داشت.

بسیار دیده می‌شود افرادی با مطالعات اولیه و بدون تائید مراجع قانونی به بحث‌های طب سنتی می‌پردازند که به ضایعات برگشت‌ناپذیری منجر می‌شود.

این که عوام می‌گویند گیاهان دارویی اگر سودی نداشته باشد، ضرری هم ندارد، باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد. همان‌طور که می‌دانید بسیاری از سم‌های مهلک از گیاهان گرفته می‌شود.

پس اعتقاد به این ایده که گیاهان دارویی اگر سودی ندارند، ضرری هم ندارد؛ اشتباه است. از این رو، باید با مشاوره افراد آموزش دیده، گیاهان دارویی را مصرف کنید.

هر کسی می‌تواند ادعا کند که با طب سنتی آشنایی دارد، اما اگر فردی از وزارت بهداشت یا نظام پزشکی مجوز قانونی نداشته باشد، حق فعالیت در این زمینه را ندارد بنابراین وجود مجوز الزامی است، چراکه در صورت بروز مشکل و عوارض ، پزشکی قانونی و نظام پزشکی پاسخگو خواهند بود.

افراد زیادی مدعی هستند که می‌توانند از طریق طب سنتی، بیماران را درمان کنند اما این افراد باید برای مراکز فعالیت خود، مجوز قانونی داشته باشند و بتوانند به لحاظ علمی، مراجع قانونی را برای کسب مجوز توجیه کنند.

دکتر شمس اردکانی