سلامت - طب سنتی - خواص مشو
نحوه استفاده : در دارویی بودن به عدس شبیه و از عدس دیر هضم تر است ...

خواص :
مزاج :معتدل و مایل به خشکی است .
خاصیت :
همچون عدس قبض است و سبب سودا می شود .
مفاصل :
برای مفاصل خوب است و ضماد آن فتق و آب در بیضه آمدن کودک را شفا می دهد .
اندام های دفعی :قبوضیت می آورد .

منبع : کتب طب سنتی
ویرایش و تلخیص:آکاایران