طب سنتی ایران

طبّ سنّتی ایران بیانگر حقایقی است از آثار علم طبّ در مشرق زمین و بخصوص تحقیقی است دربارهٔ آثار داروئی

گیاهان بومی سرزمین ایران. نقل و دستورالعمل های طبّی از حکمای قدیم دربارهٔ امراض سخت و اجرای ترکیبات داروئی در خصوص نارسائی های جسمی مبتنی بر اصول اعتقادی قدما در ارتباط بین نفوس انسانی و آثار امواج فلکی و فوق کیهانی و همچنین اثرات ستارگان در کیفیت و چگونگی شکل گیری نطفه در رحم در زمان انعقاد و بالاخره اثبات تأثیرات فلکی و قرارگرفتن اجرام سماوی در اوضاع نجومی نسبت به زمین و تأثیرات آنها در امر ایجاد وقایعی طبیعی مثل زلزله، سیل، طوفان وغیره.
از این گذشته در این کتاب بر اساس اوضاع فلکی از سال تألیف کتاب وقایع اجتماعی و سیاسی و اتّفاقات طبیعی تا سی سال بعد پیش بینی شده است. کتاب طب سنتی ایران دائره المعارفی است در طب، نجوم و علوم غریبه که محقّقان را به توانائی های مخفی در طبیعت و رابطه آنها با انسان راهنمائی می کند.    

درگاه طب مکمل جایگزین ایران

منبع: آفتاب