چگونه برای داروی متفورمین جایگزین گیاهی قرار دهیم

 نام دارو: متفورمین

کاربرد دارو: جهت دیابت، کاهش وزن
نکته: مصرف زیاد دارو باعث کمبود ویتامین B12 میشود.

جایگزین گیاهی:
۱- پیاز وسیر
۲- خیارتلخ ( ۶۰ گرم روزانه شیره گیاه)
۳- هندوانه ابوجهل (حنظل)
۴- قره قات (سیاه گیله) به شکل عصاره
۵- تخم شنبلیله به صورت پودر
۶- گزنه به صورت دم کرده
۷- خارمریم ،فرآورده تخم داخل میوه به صورت سه بار درروز
۸- اسفرزه
۹- عدس الملک به صورت پودربذرگیاه
۱۰- کلپوره همدانی
محقق: زاهده حلاوی 

.

منبع : charekar.com