یکی از روش های زیر را به کار ببرید:

۱٫ سه گرم تخم خشخاش را بکوبید و با شکر مخلوط کنید و بخورید.
۲٫ گرم تخم کاهو میل کنید.
۳٫ ضماد خشخاش روی پیشانی بگذارید.
۴٫ کاهو زیاد بخورید.(مخصوصا شب قبل از خواب)
۵٫ بوی گل نیلوفر استشمام کنید.
۶٫ یک لیوان آب جوشانده جو را با شیر میل کنید.
۷٫ گل بابونه استشمام کنید.
۸٫ روغن بادام در بینی بچکانید.
۹٫ برگ های خشک خشخاش و غوزه های آن را بجوشانید و ضماد بسازید و روی سر بگذارید.

۱۰٫برای رفع بیخوابی بچه های کوچک و شیرخوار،عصاره کاهو را با شیر مادر مخلوط کنید.

منبع : کانال عطاری سلامت

.

منبع : charekar.com